Algemene Ledenvergadering 22 februari

Beste Sparta cricketer,

Bij deze wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van Sparta Cricket 1888.

Plaats: Capelle a/d IJssel (clubhuis).
Datum: Woensdag 22 februari 2017, 20:00u.

Agenda.

01 Opening.
02 Ingekomen stukken/mededelingen.
03 Jaarverslag secretaris.
04 Jaarverslag penningmeester.
05 Verslag kascommissie.
06 Seizoen 2017.

a Organisatie (bestuurssamenstelling/commissies).

In de loop van het vorige jaar heeft Georg Kamerbeek de plaats ingenomen van René Pattinasarany en die heeft de taak van Peter van der Burg overgenomen. Peter van de Burg is wel lid gebleven. Judith de Jong is afgetreden. Zij wordt vervangen door Martijn Snoep die tevens sponsorzaken overneemt van Akbal Mohamed die zich terugtrekt als bestuurslid.

Volgens het rooster van aftreden (driejaarstermijn) is aftredend:

Bas Kornet; hij is herkiesbaar en stelt zich weer verkiesbaar.

Het voorgestelde bestuur ziet er daarom als volgt uit:

Leo de Jong voorzitter
Bas Kornet techniek/penningmeester
René Pattinasarany secretaris
Georg Kamerbeek wedstrijdzaken
Martijn Snoep jeugd- en sponsorzaken
Sunny Kakkar lid
Peter van der Burg lid

b Technische zaken senioren (inschrijving teams, aanvoerders, begeleiding, trainingsopzet, coach, tours, oefenwedstrijden).

c Jeugdcricket (inschrijving teams, trainingsopzet incl. coaching, vervoer bij wedstrijden).

d Accommodatiezaken.

f Financiën (begroting, contributie).

Het bestuur stelt voor de basiscontributie op het zelfde niveau te houden; dat houdt in:

Senioren € 250,-
Zami’s/studenten € 150,-
Junioren (t 18 j) € 50,-  (op 1 jan. 2017 nog geen 18)
Pupillen (t 12 j) gratis
Nieuwe juniorleden eerste jaar gratis
Niet spelende leden € 75,-

De contributie dient voor 15 april 2017 betaald te worden; wie niet op tijd betaalt, wordt niet opgenomen in de verschillende elftalselecties.

g Communicatie (Sparta-site, PR).

08 Benoeming kascommissie.
09 Rondvraag.
10 Sluiting.