ALV Sparta Cricket 26 februari

Beste Sparta-cricketer.

Bij deze wordt U uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering van Sparta Cricket 1888.

Plaats: Capelle a/d IJssel (clubhuis Schollebos).
Datum: Maandag 26 februari 2018
Aanvang: 20.30 uur

Agenda.

01 Opening.
02 Ingekomen stukken/mededelingen.
03 Jaarverslag secretaris.
04 Jaarverslag penningmeester.
05 Verslag kascommissie.
06 Seizoen 2018.

a Organisatie (bestuurssamenstelling/commissies).

In de loop van het vorige jaar is Shazad Khan aangesteld als algemeen bestuurslid. Bas Kornet en Martijn Snoep zijn afgetreden. Voorgesteld wordt om Eric van der Burg Bas Kornet op te laten volgen. Martijn Snoep wordt niet vervangen.

Volgens het rooster van aftreden (driejaarstermijn) is aftredend:
Rene Pattinasarany; hij is herkiesbaar en stelt zich weer verkiesbaar.
Sunny Kakkar; hij is herkiesbaar.

Het voorgestelde bestuur ziet er daarom als volgt uit:

Voorzitter
Leo de Jong

Penningmeester
Eric van der Burg

Secretaris
Rene Pattinasarany

Wedstrijdzaken
Georg Kamerbeek

Sponsorzaken
Shahzad Khan

Peter van der Burg lid
Sunny Kakkar lid

b Technische zaken senioren (inschrijving teams, aanvoerders, begeleiding, trainingsopzet, coach, tours, oefenwedstrijden).

c Jeugdcricket (inschrijving teams, trainingsopzet incl. coaching, vervoer bij wedstrijden).

d Accommodatiezaken.

f Financiën (begroting, contributie).

Het bestuur stelt voor de basiscontributie op het zelfde niveau te houden; dat houdt in:

Senioren € 250,-.
Zami’s/studenten € 150,-.
Junioren (t 18 j) € 50,- (op 1 jan. 2018 nog geen 18).
Pupillen (t 12 j) gratis.
Nieuwe juniorleden eerste jaar gratis.
Niet spelende leden € 75,-.

De contributie dient vòòr 15 maart 2018 betaald te worden; wie niet op tijd betaalt, wordt niet opgenomen in de verschillende elftalselecties.

g Communicatie (Sparta-site, PR).

08 Benoeming kascommissie.
09 Rondvraag.
10 Sluiting.